Trygghetsarbete

Trygghetsarbete

Personalen arbetar tillsammans med elever, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa en trygg miljö i skolan och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi arbetar i faddergrupper för att skapa trygghet och trivsel mellan åldrarna. 

Alla elever har gemensamma raster.

Skolan har ordningsregler och i varje klass skapas trivselregler. Vi har en konsekvenstrappa som förtydligar arbetet kring ordningsreglerna. 

Vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete samt hur personalen ska agera vid konflikter, diskriminering och kränkande behandling finns beskrivet i vår Trygghetsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Till vårdnadshavare: Kontakta personalen om ni känner oro kring ert barn i dessa frågor.